Tiếng Việt | English

22/08/2017 - 03:10

Tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, cơ sở

Ngày 31/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, trong đó quy định tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sĩ thi đua (CSTĐ) toàn quốc; CSTĐ cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương; CSTĐ cơ sở.

Ngày 31/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, trong đó quy định tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sĩ thi đua (CSTĐ) toàn quốc; CSTĐ cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương; CSTĐ cơ sở.

Đối với danh hiệu “CSTĐ toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất được lựa chọn trong số những cá nhân có 2 lần liên tục đạt danh hiệu CSTĐ cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương. Danh hiệu CSTĐ cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có 3 lần liên tục đạt danh hiệu “CSTĐ cơ sở”. Danh hiệu “CSTĐ cơ sở” được xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn: Danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”; có sáng kiến tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận.

Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu "CSTĐ cơ sở" do bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương căn cứ vào tình hình thực tiễn quy định cho phù hợp, nhưng không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến". Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định chi tiết đối với danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2017, thay thế Nghị định số 42/2010/NĐ-CP; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP.

>> Xem chi tiết Nghị định: tại đây

Ngọc Ánh

Chia sẻ bài viết