Tiếng Việt | English

19/01/2016 - 11:39

Triển lãm tư liệu “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”

Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Tối 18/1, tại Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng khai mạc triển lãm ảnh tư liệu, thời sự “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội."

Với 130 ảnh, tư liệu, bản đồ, triển lãm đã khái quát chặng đường hơn 80 năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, quân và dân Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Qua 11 kỳ đại hội, mỗi kỳ là một dấu son trong tiến trình lịch sử của Đảng, của dân tộc. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam đã khẳng định chân lý tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cách mạng trước hết phải có Đảng cách mạng, Đảng có vững cách mạng mới thành công. Tư tưởng của Người cùng với Chủ nghĩa Marx-Lenin là nền tảng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và Cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng.

Xuyên suốt lịch sử cách mạng Việt Nam từ khi thành lập cho đến nay, Đảng đã phất cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn ý thức được vị trí, vai trò, trọng trách của mình trước vận mệnh dân tộc, tương lai của đất nước. Đảng luôn hòa cùng hơi thở và mạch sống của nhân dân, ý Đảng hợp lòng dân tạo nên sức mạnh quật khởi, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Từ thành công của cách mạng tháng 8/1945 đến chiến thắng lẫy lừng của hai cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, gian khổ, chiến đấu chống lại thực dân đế quốc hung bạo, làm nên một “Điện Biên chấn động địa cầu,” “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào," giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thu non sông về một mối, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc đổi mới, đưa đất nước vững vàng trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đời sống nhân dân có nhiều thay đổi tích cực, sức mạnh quốc gia về mọi mặt được tăng cường, độc lập tự chủ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao, tạo tiền đề để Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn trong giai đoạn mới.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 28/1./.  

Minh Thu/Vietnam+

Chia sẻ bài viết