Tiếng Việt | English

28/10/2015 - 09:32

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở phát triển sâu rộng và bền vững

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được xây dựng và phát động ở cơ sở trong nhiều năm qua trên khắp cả nước và đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Khi đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, việc xây dựng nếp sống văn minh, đời sống văn hóa hết sức cần thiết vì nó chính là cơ sở góp phần tạo nên tác phong công nghiệp. Trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, đâu đâu cũng rất cần nếp sống văn minh, mà biểu hiện cụ thể là lối sống của con người và một số lĩnh vực quan trọng khác.

Mục tiêu quan trọng của phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là tạo dựng được những thiết chế văn hóa hoạt động hiệu quả. Thực tế những năm qua cho thấy, vấn đề này cũng còn hạn chế, hiệu quả của phong trào xây dựng đời sống văn hóa chưa cao, trong đó có chất lượng đội ngũ cán bộ văn hóa ở cơ sở.

Để nâng chất phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, theo tôi, trước hết cần có sự lãnh đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền với đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở có kiến thức văn hóa sâu rộng, có trình độ nghiệp vụ, chuyên môn giỏi và phải biết dựa vào dân.

Qua đó, sẽ giải quyết được nhiều vấn đề rất cụ thể ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, lối sống văn hóa, góp phần điều chỉnh hành vi, ứng xử của mỗi người, hình thành nếp sống văn minh,... chắc chắn sẽ tạo dựng được một phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở phát triển sâu rộng và bền vững./.

Gia Bảo

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích