Tiếng Việt | English

21/05/2024 - 09:20

Bến Lức - Đoàn kết xây dựng địa phương

Với hình thức phong phú, đa dạng, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện Bến Lức, tỉnh Long An chủ trì phát động nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân.

Trao tặng sinh kế giúp người dân thoát nghèo

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Bến Lức - Thái Văn Quí cho biết: “Nhiệm kỳ 2019-2024, UBMTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên thực hiện hiệu quả các quan điểm, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng nhiều mô hình thu hút, tập hợp đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia”.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái”, Quỹ Vì người nghèo các cấp trong huyện đã vận động được hơn 6,4 tỉ đồng, xây dựng và sửa chữa 157 căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, hộ gặp khó khăn về nhà ở. Trong công tác động viên Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia giám sát và phản biện xã hội, MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã tổ chức giám sát được 209 cuộc và tổ chức phản biện xã hội được 37 nội dung,... Từ đó, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền nhằm thực hiện đúng và hiệu quả hơn các chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Nổi bật, UBMTTQ Việt Nam xã Lương Hòa và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động đồng bào giáo dân hưởng ứng tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Thông qua tuyên truyền đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của đồng bào giáo dân, từ đó góp phần phát triển KT-XH địa phương. Đến nay, hộ nghèo trên địa bàn xã chỉ còn 19 hộ, chiếm 0,67%; hộ cận nghèo còn 29 hộ, chiếm 1,03%; đời sống đồng bào giáo dân ngày một nâng cao.

“Đồng bào giáo dân trên địa bàn luôn đồng tình, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tự nguyện đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi vì cộng đồng. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, đồng bào giáo dân đã đóng góp hơn 4.000m2 đất và 200 ngày công lao động” - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Lương Hòa - Nguyễn Hoàng Minh chia sẻ.

Ngoài ra, đồng bào giáo dân trên địa bàn xã Lương Hòa còn tham gia trồng cây, thu gom, phân loại rác thải,... xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp và trong lành, góp phần thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

UBMTTQ Việt Nam huyện Bến Lức xác định, thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong các tầng lớp Nhân dân để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; bảo đảm quốc phòng -  an ninh; nâng cao đời sống Nhân dân.

Để đạt mục tiêu đề ra, theo ông Thái Văn Quí, MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện tiếp tục động viên các tầng lớp Nhân dân thi đua lao động, sản xuất, ứng dụng khoa học, công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng; xây dựng đời sống mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Bên cạnh đó, UBMTTQ Việt Nam huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động nhiều nguồn lực để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong huyện theo hướng hoạt động hiệu quả, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín; thu hút đông đảo đội ngũ cộng tác viên, chuyên gia thuộc mọi lĩnh vực, người có uy tín ở cộng đồng dân cư tham gia công tác Mặt trận./.

Việt Hằng

Chia sẻ bài viết