Tiếng Việt | English

Thủ Thừa: Còn khó khăn trong thu nhận tài khoản định danh điện tử

Công an huyện Thủ Thừa chủ trì, phối hợp các ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện từ đủ 14 tuổi trở lên.