Tiếng Việt | English

28/06/2022 - 18:41

HĐND TP.Tân An tổ chức Kỳ họp thứ 5

Ngày 28/6, HĐND TP.Tân An, tỉnh Long An khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp thường lệ 6 tháng đầu năm 2022).

Đại biểu biểu quyết tại kỳ họp

Tại kỳ họp, đại biểu được thông tin về hoạt động HĐND 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đại biểu và cử tri trước kỳ họp thứ 5.

Theo đó, thường trực HĐND thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao, cơ bản hoàn thành theo chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2022 đề ra. Hoạt động của thường trực, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND đúng quy định, có sự điều hòa phối hợp trong hoạt động; xác định từng công việc trọng tâm gắn với từng thời điểm cụ thể. Từng đại biểu HĐND, tổ đại biểu, các ban của HĐND thành phố có nhiều cố gắng, tích cực trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Kỳ họp HĐND được tổ chức bảo đảm theo luật định, kịp thời quyết định các vấn đề quan trọng, cấp bách của địa phương. Việc theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng thực hiện nghị quyết, kiến nghị sau giám sát, chất vấn và các kiến nghị của cử tri được theo dõi, thực hiện thường xuyên. Hoạt động HĐND thành phố từng bước được đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành hoạt động.

Đại biểu bầu bổ sung Hội thẩm Tòa án Nhân dân thành phố

UBND thành phố cũng báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp lệ cuối năm 2021); tiến độ, kết quả thực hiện Nghị quyết 67/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố về giải quyết ý kiến, kiến nghị của đại biểu và cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2 của HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thông báo số 22/TB-HĐND ngày 28/3/2022 về kết luận của Thường trực HĐND thành phố tại phiên giải trình giữa 2 kỳ họp.

Tại kỳ họp, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố trình bày tóm tắt thông báo của mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm. Thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn với những vấn đề cử tri và đại biểu quan tâm. Đồng thời, HĐND thành phố cũng thực hiện thủ tục cho thôi làm nhiệm vụ 1 đại biểu HĐND thành phố khóa XII; bầu bổ sung thành viên Ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XII; miễn nhiệm và bầu bổ sung Hội thẩm Tòa án Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau một ngày làm việc tích cực, kỳ họp thông qua 14 Nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động của HĐND thành phố, với 4 nhóm về điều hành kinh tế - xã hội; tài chính – ngân sách; đầu tư công; hoạt động HĐND thành phố. Trong đó, có Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về xây dựng TP.Tân An hướng tới đạt chuẩn văn minh đô thị tầm nhìn đến năm 2025./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết