Tiếng Việt | English

31/07/2015 - 17:09

Nâng chất lượng tuyên truyền hoạt động Về nguồn

Tôi thống nhất với ý kiến của bạn đọc Lâm Anh về vai trò, trách nhiệm của người dân trong việc đón nhận, giữ gìn, phát triển những thành quả ở các địa phương được tỉnh, huyện chọn Về nguồn. Góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người dân, theo tôi cần tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo đó, chúng ta phải tuyên truyền ý nghĩa hoạt động Về nguồn, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, các quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách an sinh xã hội, công tác nhân đạo, xã hội giúp dân. Đồng thời, tuyên truyền, vận động đảng viên, đoàn viên, hội viên thông suốt về chủ trương của Tỉnh ủy, phát huy vai trò nòng cốt vận động nhân dân tham gia hoạt động Về nguồn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, cần tuyên truyền, vận động nhằm huy động các nguồn lực xã hội tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn như: Công trình điện, đường, cầu giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi, giáo dục, y tế, hệ thống nước hợp vệ sinh, các công trình văn hóa-xã hội khác theo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại 3 xã điểm Về nguồn của tỉnh: An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An (tháng 5-2015); Thanh Phú, huyện Bến Lức (tháng 7-2015); Bình Thành, huyện Đức Huệ (tháng 8-2015) và các xã điểm Về nguồn do các huyện, thị xã, thành phố chọn.

Làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân thông suốt, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng chính là làm cho ý Đảng càng gắn hơn với lòng dân.

Lâm Thôn

Chia sẻ bài viết