Tiếng Việt | English

04/04/2024 - 09:36

Ngành Tuyên giáo huyện Vĩnh Hưng: Nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thời gian qua, Đảng bộ huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trong đó, công tác tuyên giáo là lĩnh vực trọng yếu, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng nhà tài trợ trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây nhà nghĩa tình biên cương đợt 1 năm 2024 tại huyện Vĩnh Hưng

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Hưng - Phạm Thị Kiều Phương cho biết, các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn huyện luôn quan tâm đổi mới công tác tư tưởng.

Đó là nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tập trung lãnh, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đổi mới công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ lý luận và năng lực công tác.

Hàng năm, Ban tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, triển khai nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

Đặc biệt, huyện tăng cường quản lý việc thiết lập và sử dụng các trang mạng xã hội của Ban Chỉ đạo 35 phục vụ tuyên truyền như fanpage “Vĩnh Hưng vùng đất kiên cường”, “VINHHUNG35”.

Các trang thông tin điện tử của huyện tích cực đăng tải, chia sẻ các tin, bài viết,… với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”; phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hiệu quả thông tin xấu, độc, các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Đoàn công tác của Câu lạc bộ Tuyên giáo Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM tổ chức sinh hoạt, tìm hiểu thực tế tại huyện Vĩnh Hưng

Ngoài ra, huyện quan tâm đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường liên hệ thực tiễn; đưa nội dung giảng dạy lịch sử Đảng bộ huyện vào trong chương trình giảng dạy các lớp tại Trung tâm Chính trị huyện.

Đồng thời, huyện yêu cầu giảng viên thường xuyên cập nhật nội dung mới, kịp thời bổ sung vào bài giảng những vấn đề mới gắn với quá trình phát triển, đường lối của Đảng, thực tiễn của đất nước, của địa phương; lồng ghép, liên hệ nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các chuyên đề hàng năm vào các bài giảng;…

Với những hoạt động nổi bật, liên tục từ năm 2019 đến năm 2023, Ban Tuyên giáo Huyện ủy được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo Bí thư Huyện ủy Vĩnh Hưng - Nguyễn Anh Việt, những năm qua, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp và Trung tâm Chính trị huyện chủ động tham mưu, thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác tuyên giáo do Huyện ủy,

Ban Thường vụ Huyện ủy giao. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội thực hiện tốt việc nắm bắt, tập hợp, cung cấp nhiều thông tin quan trọng, giúp lãnh đạo huyện kịp thời có những định hướng, quyết sách lãnh, chỉ đạo, điều hành sát với thực tế, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Việc tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Công tác giáo dục truyền thống lịch sử Đảng bộ địa phương được đổi mới nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ, thể thao trên địa bàn huyện có nhiều khởi sắc, duy trì tổ chức nhiều phong trào, hoạt động và các loại hình nghệ thuật nhân các sự kiện, lễ, tết, ngày kỷ niệm của đất nước, địa phương.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng nhà tình thương tại xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện cần chủ động, tích cực tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Tập trung tham mưu cấp ủy Đảng lãnh, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về đổi mới tư duy, sửa đổi lối làm việc với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và nghĩ thật, nói thật, làm thật, có hiệu quả thật, người dân được thụ hưởng thật” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và các quy định của Đảng về nêu gương.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị, công tác thông tin, tuyên truyền sâu, rộng theo chủ đề, chủ điểm chính trị; kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện nổi bật, những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh, ngoại giao của đất nước năm 2024, chú ý gắn công tác tuyên truyền với việc biểu dương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực. Thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 35 huyện và Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại huyện; kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh, chỉ đạo trên lĩnh vực này, nhất là tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”;…/.

Như Nguyệt

Chia sẻ bài viết