Tiếng Việt | English

01/08/2023 - 11:42

Ngành Tuyên giáo tỉnh: Tiếp tục làm tốt sứ mệnh 'đi trước mở đường'

Lịch sử truyền thống ngành Tuyên giáo (TG) tỉnh Long An gắn liền với quá trình hình thành và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh cũng như quá trình phát triển công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Qua đó, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên những trang sử vẻ vang của quê hương.

Tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa

Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, là sự kiện đặc biệt, bước ngoặt quan trọng trong lịch sử dân tộc, mở ra chặng đường mới của cách mạng Việt Nam. Sau khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền, tiền thân của Ban TG ngày nay để tuyên truyền, giác ngộ đảng viên, nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối cách mạng của Đảng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức triển khai chuyên đề học tập và làm theo gương Bác năm 2023

Ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 01/8” lên án chiến tranh đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân vùng lên chống đế quốc xâm lược, chống áp bức bóc lột, phản đối chiến tranh phi nghĩa, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân, hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc.

Tài liệu này cùng nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động cách mạng khác góp phần thổi bùng lên phong trào cách mạng trong cả nước. Ngày 01-8-1930 trở thành một mốc son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời tài liệu quý, đánh dấu một hoạt động có ý nghĩa trong công tác TG của Đảng.

Với ý nghĩa này, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa VIII) quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban TG Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm làm Ngày truyền thống ngành TG của Đảng.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán tặng giấy khen cho đại diện các tập thể có thành tích trong công tác tuyên giáo năm 2022

Trải qua lịch sử 93 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, cơ quan tham mưu của Đảng về công tác tư tưởng trong từng giai đoạn có khác nhau về tên gọi nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, đội ngũ những người làm công tác TG luôn nỗ lực phấn đấu, ngày càng trưởng thành, phát triển cả về số lượng và chất lượng, phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc do Đảng lãnh đạo.

Theo Trưởng ban TG Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, công tác TG càng khẳng định vị trí trọng yếu trong toàn bộ các mặt công tác xây dựng Đảng; tích cực góp phần hình thành và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn có tính đột phá, thể hiện sự năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành, có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của tỉnh.

Đội ngũ cán bộ TG là đội quân tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là nhịp cầu nối dân với Đảng, xây đắp niềm tin để nhân dân cùng Đảng đạt những thành tựu trong các giai đoạn lịch sử của dân tộc.

Trưởng ban TG Huyện ủy Vĩnh Hưng - Phạm Thị Kiều Phương thông tin, công tác nắm tư tưởng, ổn định tình hình, trật tự, nhất là ở khu vực biên giới luôn được huyện chú trọng. Ban TG Huyện ủy có nhiều đổi mới, tập trung hướng về cơ sở. Ngoài ra, Ban cũng làm tốt công tác định hướng thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị quan trọng, các hoạt động kỷ niệm nhân các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, huyện,… Với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, Ban Chỉ đạo 35 huyện nâng cao chất lượng tuyên truyền trên fanpage “Vĩnh Hưng vùng đất kiên cường” và “VINHHUNG35”,…

Phát huy truyền thống

Thời gian qua, ngành TG tỉnh có nhiều đổi mới, nhất là công tác tham mưu cho Tỉnh ủy. Việc học tập, quán triệt các nghị quyết được Ban TG Tỉnh ủy chủ động, kịp thời tổ chức với nhiều hình thức như trực tiếp kết hợp trực tuyến hoặc thông qua các cuộc tọa đàm.

Phát huy tinh thần yêu nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trên ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển đất nước, Ban TG Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy triển khai chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Long An”; Nghị quyết số 51-NQ/TU, ngày 04/01/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Long An đến năm 2030 và những năm tiếp theo”.

Bên cạnh đó, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Ban TG Tỉnh ủy xây dựng lực lượng, tổ chức đấu tranh, kịp thời ngăn chặn những thông tin xấu, độc.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp trao nhà nghĩa tình biên cương tại huyện Đức Huệ

Trưởng ban TG Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán nhận định, ngành TG tỉnh đã và đang làm tốt sứ mệnh: “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”. Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực vẫn còn diễn biến phức tạp. Xung đột Nga-Ukraine, những khó khăn, hạn chế trong nền kinh tế của nước ta, sự chống phá của các thế lực thù địch,... tác động đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người dân.

Đội ngũ cán bộ TG cần sự nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong công việc của mình. Đó là chủ động nghiên cứu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo kịp thời trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, đạo đức; đồng thời, phải thường xuyên nắm bắt tình hình, theo dõi, định hướng, hướng dẫn các cơ quan thông tin tuyên truyền cũng như TG các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong học tập và làm theo gương Bác gắn với Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị,...

Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành TG của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2023) là dịp để chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của ngành, bồi đắp thêm niềm tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về dân tộc Việt Nam, quê hương Long An “trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”.

Tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, thể hiện rõ sứ mệnh “đi trước, mở đường” trên mặt trận tư tưởng của Đảng, ngành TG của tỉnh góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh Long An đến năm 2025, giữ vững vị trí dẫn đầu Vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phấn đấu đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam./.

Thời gian qua, Ban phát huy truyền thống vẻ vang, làm tốt chức năng tham mưu về công tác chính trị, tư tưởng, góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Ban linh hoạt, chủ động, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị trong công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, mạng xã hội vào triển khai các nhiệm vụ được phân công.

Điểm mới nhất của Ban là gần đây mỗi tháng, Ban xây dựng bản tin thông tin nội bộ gồm những chủ điểm tuyên truyền, sinh hoạt tư tưởng, sự kiện nổi bật của thành phố, văn bản mới,... Tài liệu này để phục vụ sinh hoạt chi bộ. Không những vậy, Ban phối hợp UBND thành phố giải quyết các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng về các vụ việc nhạy cảm phát sinh ở địa phương, đơn vị;...

Trưởng ban TG Thành ủy Tân An - Nguyễn Thị Ngọc Dư

Ban triển khai tích cực, toàn diện các mặt công tác TG. Trong đó, tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với Nghị quyết năm 2023 của Huyện ủy; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn;...

Trưởng ban TG Huyện ủy Cần Giuộc - Nguyễn Minh Hoàng

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết