Tiếng Việt | English

23/02/2019 - 06:02

Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần hạn chế tín dụng đen

Ngày 22/02, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết kết quả hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần đề nghị thường xuyên bổ sung danh sách hộ nghèo, cận nghèo nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn

Trong năm 2018, nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần giúp trên 3.600 hộ thoát nghèo và hoàn trả vốn đúng thời hạn; duy trì và tạo việc làm mới cho trên 1.800 lao động; xây dựng sửa chữa trên 36.000 công trình nước sạch, nhà vệ sinh; giúp hơn 2.400 học sinh, sinh viên khó khăn được vay vốn học tập,...

Nguồn vốn tín dụng góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo, nhất là hạn chế tín dụng đen. Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách còn một số hạn chế như chất lượng tín dụng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; vốn ngân sách chuyển ủy thác còn ít; việc huy động vốn chưa nhiều,...

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Ngân hàng Chính sách xã hội, các cấp, các ngành trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, Ban Hội đồng Quản trị các cấp thường xuyên tổ chức, rà soát bổ sung danh sách hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phải tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành quan tâm đến hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần đẩy lùi tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen trong xã hội./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết