Tiếng Việt | English

02/08/2022 - 15:33

Tân Hưng: Sắp xếp tổ chức, bộ máy gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và 19-NQ/TW của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, cùng Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 45-KH/HU của Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy, đến nay, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An cơ bản hoàn thành theo lộ trình đề ra và tiếp tục thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, qua 5 năm thực hiện 2 nghị quyết trên cùng các văn bản có liên quan của Tỉnh ủy, Huyện ủy, nhất là Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy về “Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, huyện Tân Hưng đạt những kết quả quan trọng, bảo đảm nội dung, lộ trình đã đề ra.

Đến nay, huyện hoàn thành lộ trình thực hiện sắp xếp, tinh giản bộ máy trong hệ thống chính trị huyện. Theo lộ trình đến tháng 12/2020, sau khi sắp xếp tinh gọn giảm đầu mối bên trong được 1 cấp phòng trên tổng số 12 phòng, ban trong toàn huyện, giảm 1/12 trưởng phòng; giảm đầu mối bên trong được 3/6 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 3 cấp trưởng và 4 cấp phó. Việc tinh giản cấp phó đối với các cơ quan dưới 7 biên chế, đến nay huyện đã thực hiện xong, giảm 5 cấp phó. Huyện cũng đã sáp nhập 7 ấp của 4 xã thành 5 ấp để đạt chuẩn theo quy định; hiện trên địa bàn huyện có tổng số 50 ấp và 4 khu phố.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tân Hưng bầu bổ sung 2 vị vào Ban Thường vụ Huyện ủy

Huyện cũng triển khai thí điểm mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh. Theo đó, huyện đã thực hiện xong việc nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đồng thời là Chánh Thanh tra huyện; Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện. Có 3/12 xã, thị trấn thực hiện mô hình Bí thư đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND, 2/12 xã, thị trấn thực hiện mô hình Bí thư đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND. Có 21 bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp - khu phố, 19 bí thư chi bộ kiêm trưởng ban Công tác Mặt trận.

Các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp đi vào hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả; các chức danh kiêm nhiệm phát huy tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; việc tinh giản biên chế, nhất là số lượng cấp phó cơ bản thực hiện đúng theo lộ trình, kế hoạch đề ra. Tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện được kiện toàn, sắp xếp tinh gọn, từng bước khắc phục được sự trùng lắp, chồng chéo; hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, Huyện ủy Tân Hưng cũng nhìn nhận rằng: Một số cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ hiệu quả có lúc chưa cao; tính chủ động trong công tác tham mưu BCH, BTV chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, nội dung theo kế hoạch còn chậm. Việc hợp nhất một số cơ quan khối Nhà nước còn chậm do chờ hướng dẫn của cấp trên; một số cơ quan có tư tưởng trông chờ, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động. Một số chính sách, chế độ cho người tinh giản biên chế chưa đồng bộ, cụ thể; việc hướng dẫn cơ chế hoạt động của các cơ quan sáp nhập còn lúng túng.

Mô hình Trung tâm Hành chính công huyện Tân Hưng là một tổ chức mới trong thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hưng - Nguyễn Thanh Tiệp cho biết, để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW và 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XII), Đề án số 02 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 45 của BTV Huyện ủy và khắc phục những hạn chế trong thời gian qua, BTV Huyện ủy Tân Hưng chỉ đạo trong hệ thống chính trị huyện phải chủ động triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch đề ra với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp; khắc phục khuynh hướng thụ động, trông chờ hoặc chủ quan, nóng vội. Đổi mới sắp xếp tổ chức, bộ máy phải gắn chặt chẽ với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tạo sự đồng thuận về chủ trương sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ cấu lại vị trí việc làm và thực hiện các chức danh lãnh đạo, quản lý sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy; thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách đối với những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế theo mục tiêu đề ra./.

Thành Nhân

Chia sẻ bài viết