Tiếng Việt | English

01/03/2024 - 13:32

Tân Trụ phát động phong trào thi đua xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024  

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 55-NQ/HU ngày 06/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng huyện Tân Trụ đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy phát động phong trào thi đua “Toàn huyện chung sức xây dựng huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2024.

Tân Trụ phát động phong trào thi đua toàn huyện chung sức xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao năm 2024

Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong huyện nhận thức sâu sắc về chủ trương, ý nghĩa và tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng huyện NTM nâng cao. Xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trọng điểm và là trách nhiệm của các cấp, các ngành, từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện thường xuyên, liên tục với quyết tâm chính trị cao nhất.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đơn vị mình gương mẫu và tích cực tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng huyện NTM nâng cao. Tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, nông thôn, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; vận động các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua; ưu tiên huy động nguồn lực hỗ trợ các xã trong xây dựng NTM nâng cao năm 2024.

Các cơ quan, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức phong trào thi đua; xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn, làm tốt công tác hỗ trợ các xã thực hiện hoàn thành các nội dung tiêu chí NTM nâng cao theo quy định.

Tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Các xã, thị trấn khẩn trương phát động phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia thi đua xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; tập trung nghiên cứu, phát huy và nhân rộng các sáng kiến, tranh thủ mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của địa phương để tổ chức các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả nhằm nâng cao đời sống vất chất, tinh thần cho người dân.

UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện bằng những nội dung cụ thể phân công cho từng ngành huyện, xã, thị trấn để phát động phong trào; kịp thời tổng kết, đánh giá và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua, góp phần khích lệ, cổ vũ tinh thần cán bộ, công chức và Nhân dân trong tham gia xây dựng huyện Tân Trụ đạt chuẩn huyện NTM nâng cao;...- Bí thư Huyện ủy Tân Trụ - Võ Trần Tuấn Thanh thông tin./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết