Tiếng Việt | English

12/09/2023 - 13:00

Tập huấn xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017  

Ngày 12/9, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng khai giảng Lớp tập huấn xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày từ 12 - 14/9.

Học viên tham gia lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn có đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng các địa phương, đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ngành tỉnh; trung tâm y tế và các bệnh viện, các doanh nghiệp trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh.

Thông qua lớp tập huấn, học viên được tìm hiểu về hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025:2017. Đây là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng áp dụng chuyên biệt cho phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. Khi doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025:2017 thông qua việc xây dựng chuẩn mực chung cho hệ thống quản lý dành cho các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn, sẽ bảo đảm kết quả đo lường/thử nghiệm đạt được kết quả tin cậy nhất.

Trong những ngày tham gia tập huấn, học viên sẽ được giới thiệu, cung cấp kiến thức đào tạo, trao đổi, thảo luận các nội dung chính: Tổng quan về hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025:2017 và những yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn; Yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025:2017; Hướng dẫn xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025:2017; Kinh nghiệm thực tế về triển khai thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025:2017; các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh Long An.

Đồng thời, lớp tập huấn còn góp phần thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra tại Quyết định số 692/QĐ-UBND, ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 436/KH-UBND, ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 15/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An về thực hiện Chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp tỉnh./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết