Tiếng Việt | English

18/09/2015 - 11:09

Thi đua yêu nước luôn là động lực phát triển

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành sự quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng và phát triển phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện lời kêu gọi của Người, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An đoàn kết một lòng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, thi đua vượt qua hiểm nguy, gian khó,… góp phần vào sự toàn thắng trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tiêu biểu là các phong trào thi đua tòng quân, diệt giặc; thi đua diệt Mỹ; thi đua đóng góp nuôi quân,... Qua đó, xuất hiện 123 tập thể và 82 cá nhân Anh hùng lực lượng vũ trang; cả tỉnh có 4.151 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng,... cùng sự hy sinh xương máu, công sức của biết bao cán bộ, chiến sĩ và người dân cho sự nghiệp vẻ vang trên.

Phát huy truyền thống Long An “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc”, sau ngày nước nhà thống nhất, cán bộ và nhân dân Long An hăng hái thi đua trên mặt trận mới: Tập trung hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc,… đặc biệt là tiến quân khai mở tiềm năng vùng Đồng Tháp Mười; đổi mới tư duy kinh tế, đột phá thực hiện cơ chế một giá trên lĩnh vực phân phối lưu thông đã mang lại những kết quả to lớn.

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương được đổi mới cả về nội dung lẫn phương thức, bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn địa phương, đơn vị; tạo phong trào thi đua sâu rộng với hiệu quả thiết thực. Nhìn bức tranh toàn cảnh tỉnh nhà, ai cũng cảm nhận được sự thay đổi, phát triển toàn diện của Long An sau gần 30 năm đổi mới. Trong giai đoạn 2010-2015, phong trào thi đua yêu nước tập trung vào 4 chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh; đặc biệt, Chương trình xây dựng nông thôn mới được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các cấp, các ngành cùng những chủ thể của chương trình với 40/166 xã đã và sẽ đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2015; các chương trình đột phá khác cũng đạt kết quả khả quan,... Kết quả ấy có động lực to lớn từ phong trào thi đua yêu nước, huy động và kết tinh trí tuệ, công sức, vật lực,… của đội ngũ cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Qua đó, xuất hiện nhiều điển hình: Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi; công nhân lao động giỏi; doanh nhân tiêu biểu; thanh niên tình nguyện; cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu;...

Công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển đất nước tiếp tục được đẩy mạnh, bên cạnh thời cơ, thuận lợi, cả nước nói chung và Long An nói riêng đang và sẽ đối mặt với không ít thách thức, khó khăn; thấm nhuần lời dặn của Bác: Càng khó khăn, càng phải ra sức thi đua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An đoàn kết, chung lòng, phát huy thành quả trong xây dựng, phát triển và bảo vệ địa phương, đất nước, tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng để phong trào thi đua yêu nước thật sự là động lực to lớn, thu hút mọi người, các thành phần kinh tế, cơ quan, đơn vị, tổ chức hưởng ứng, tham gia; nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy tối đa thời cơ, thuận lợi, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo tiền đề vững chắc để Long An sớm trở thành tỉnh công nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Long An

Chia sẻ bài viết