Tiếng Việt | English

20/08/2015 - 17:53

Xây dựng Đảng để doanh nghiệp phát triển bền vững

Trước tình hình kinh tế khó khăn, các tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp (DN) đã phối hợp tốt với lãnh đạo DN có những chủ trương, chính sách, định hướng bảo đảm ổn định, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh; chế độ, chính sách, việc làm cho người lao động nhằm tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng và phát triển ổn định, bền vững.

Việc xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong các DN hết sức cần thiết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng DN phát triển bền vững.

Điều đó đòi hỏi tổ chức Đảng ở mỗi DN phải không ngừng đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng theo hướng chuyên đề sâu, giữ vững chế độ, nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng phù hợp với điều kiện đặc thù, sát tình hình thực tế của DN nhằm không ngừng củng cố, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong DN trong sạch, vững mạnh. Phối hợp chủ DN lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn, kỷ luật, kỷ cương hành chính, với bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động, tạo chuyển biến về chất trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường đoàn kết, đồng thuận trong DN.

Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên ở các DN, từ đó tạo sức hấp dẫn của tổ chức Đảng đối với đảng viên và quần chúng, tạo điều kiện, phát hiện, giúp đỡ quần chúng phấn đấu trở thành đảng viên. Cùng với đó, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc phát triển tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất của tổ chức Đảng vì mục tiêu phát triển bền vững của DN trong xu thế hội nhập và đóng góp cho công cuộc xây dựng quê hương, đất nước./.

Nguyễn Chí Thanh
 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích