Tiếng Việt | English

11/05/2020 - 20:28

Bình đẳng giới bắt đầu từ hộ gia đình

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến việc thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới (BĐG), tạo điều kiện cho cả nam và nữ phát huy quyền làm chủ và bình đẳng trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Việt Nam là một trong số các nước có nhiều thành tựu về thực hiện BĐG.

Ở tỉnh ta, thời gian qua, cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp luôn quan tâm đến vấn đề BĐG, xem đây là một trong các mục tiêu, động lực của quá trình phát triển. Nhờ sự nỗ lực chung của các ngành, các cấp, địa phương và cộng đồng xã hội, tỉnh ta đạt nhiều kết quả trong thực hiện Chương trình Quốc gia về BĐG. Nhiều hộ gia đình thực hiện tốt BĐG, góp phần thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của địa phương.

Bên cạnh những kết quả, tình trạng bất BĐG vẫn còn xảy ra trong hộ gia đình với những hình thức khác nhau. Có những gia đình, dù phụ nữ tham gia đóng góp về kinh tế như nam giới nhưng vẫn phải làm nhiều việc nhà hơn và ít được tham gia những hoạt động xã hội, trong khi đó, nam giới là những người đưa ra mọi quyết định trong gia đình. Có gia đình, người phụ nữ phải chịu sự bạo hành...

 Để cải thiện tình trạng bất BĐG nói chung và bất BĐG trong hộ gia đình, phải tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, sự bảo vệ của hệ thống pháp luật và các biện pháp tuyên truyền, giáo dục về BĐG. Nhưng quan trọng, tất cả mọi người, cả nam và nữ trong từng hộ gia đình cần thay đổi quan niệm về phân biệt đối xử. Nữ giới phải nâng cao sự hiểu biết, trình độ, tích cực tham gia các hoạt động xã hội để khẳng định vai trò, vị trí của mình.

Xã hội có được sự BĐG thực chất phải bắt đầu từ trong mỗi gia đình. Có thực hiện tốt BĐG trong gia đình và xem BĐG là mục tiêu, động lực của sự phát triển thì mới góp phần xây dựng xã hội ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Nguyễn Minh

 

Chia sẻ bài viết