Tiếng Việt | English

22/04/2024 - 16:59

Cần Giuộc tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội  

Thời gian qua, công tác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tích cực.

Đến nay, toàn huyện huy động tổng nguồn vốn cho vay đạt 453 tỉ đồng. Ngoài ra, huyện còn huy động được hơn 112 tỉ đồng tiền gửi của các tổ chức, cá nhân.

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cần Giuộc giao ban với các tổ chức chính trị - xã hội huyện

Nguồn vốn và phương thức cho vay đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách trên địa bàn. Từ đó, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội; đóng góp tích cực trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Tuy nhiên, hoạt động tín dụng chính sách xã hội vẫn còn những hạn chế. Đó là chất lượng tín dụng chưa mang tính bền vững; nguồn vốn tín dụng chưa ổn định; việc huy động bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách còn hạn chế; thông tin, tuyên truyền không thường xuyên, do đó đối tượng được tiếp cận chưa rộng rãi,…

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cần Giuộc hỗ trợ vốn vay cho các đối tượng

Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Giuộc vừa ban hành Chỉ thị số 49 về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện. Theo đó, yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội huyện tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư cũng như các văn bản khác của Trung ương, của tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Đồng thời, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, lưu ý đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp, nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của cán bộ, hội viên và toàn xã hội vào hoạt động tín dụng chính sách.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện giám sát, phản biện và công tác nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội; xét duyệt cho vay công khai, minh bạch, đúng đối tượng, nắm chắc tình hình sử dụng vốn của người vay.

UBND huyện triển khai, thực hiện có hiệu quả các đề án hỗ trợ tín dụng chính sách, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tăng trưởng kinh tế địa phương. Ngoài ra, bố trí nguồn vốn ngân sách huyện và huy động nguồn lực tài chính cho tín dụng chính sách xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của các đối tượng. Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổ chức thực hiện Chỉ thị này một cách có hiệu quả; góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội,…/.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết