Tiếng Việt | English

29/10/2020 - 08:48

Cần nhận thức đúng về xã hội hóa

Hiện nay, xã hội hóa (XHH) là giải pháp thiết thực nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực đời sống xã hội. XHH không những là chính sách lâu dài trong việc thực hiện các chính sách dân sinh của Đảng, Nhà nước ta mà còn là biện pháp cần thiết trong giai đoạn mà Nhà nước chưa có đủ kinh phí cần thiết.

Tuy nhiên, chủ trương này đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khi triển khai ở nhiều địa phương, trên nhiều lĩnh vực; đồng thời, XHH chưa được quản lý chặt chẽ dẫn đến lạm dụng một cách tùy tiện ở một vài nơi. Để XHH thực sự có hiệu quả và đi vào cuộc sống, các địa phương, các ngành, các cấp cần nhận thức một cách đúng đắn về công tác XHH và thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện của mình, nêu rõ quan điểm định hướng, mục tiêu, giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ và đồng bộ để XHH trên các lĩnh vực phát triển đúng hướng, tổ chức huy động sức mạnh của toàn dân làm cho các ngành, các lực lượng xã hội cũng nhận thấy đó là trách nhiệm của mình, tự nguyện và tích cực phối hợp hành động thực hiện, đáp ứng mọi nhu cầu dân sinh và cũng chính họ là người hưởng thụ mọi thành quả của hoạt động đó đem lại.

Ngoài ra, các địa phương tiếp tục đa dạng hóa các loại hình, hình thức về giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao để các thành phần, lực lượng xã hội có thể tham gia rộng rãi với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; mở rộng các nguồn đầu tư, khai thác tiềm năng về nhân lực, vật lực và tài lực trong xã hội, phát huy và sử dụng hiệu quả các nguồn từ XHH mang lại.

XHH có khả năng huy động nhiều lực lượng xã hội đóng góp cho lợi ích của cộng đồng nên từng địa phương, từng ngành, từng cấp cần nhận thức đúng về công tác XHH, đẩy mạnh các hoạt động XHH tạo điều kiện cho sự phát triển mạnh mẽ của các lĩnh vực đời sống xã hội./.

Lan Như

Chia sẻ bài viết