Tiếng Việt | English

13/03/2023 - 14:22

Đức Hòa nâng cao việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Nhằm tạo sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thực hiện các giải pháp nâng cao việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4.

Huyện Đức Hòa đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho người dân, doanh nghiệp

Thông tin từ UBND huyện Đức Hòa, từ các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và các sở, ngành tỉnh, huyện ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án Đổi mới việc thực hiện “cơ chế một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC trên địa bàn huyện. Theo đó, huyện đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng DVCTT; triển khai, thực hiện danh mục DVCTT mức độ 3, 4; tập trung giải quyết TTHC trên môi trường điện tử thông qua DVCTT mức độ 3, 4 và số hóa hồ sơ (HS), kết quả giải quyết TTHC. Đồng thời, UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Hành chính công huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp Huyện Đoàn và Đoàn Thanh niên cấp xã xây dựng, tổ chức thực hiện mô hình Hướng dẫn người dân tiếp cận DVCTT mức độ 3, 4 trên địa bàn huyện.

   

Nhờ kịp thời đôn đốc, thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng DVCTT mà tỷ lệ HS tiếp nhận và giải quyết qua DVCTT mức độ 3, 4 của huyện Đức Hòa ngày càng tăng. Năm 2022, huyện tiếp nhận và giải quyết TTHC qua DVCTT mức độ 3, 4 là 56.436/110.642 HS (chiếm 51%), trong đó, cấp huyện 35.560 HS và cấp xã 20.876 HS. “Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận và giải quyết HS qua DVCTT mức độ 3, 4 của huyện còn gặp một số khó khăn như trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa đầy đủ; người dân chưa nắm hết chủ trương triển khai, thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC qua DVCTT mức độ 3, 4, chưa biết nhiều đến công nghệ thông tin, chưa có điện thoại thông minh và còn tâm lý nộp trực tiếp, ngại nộp trực tuyến” - thông tin từ UBND huyện.

Theo Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa - Lê Trường Chinh, để nâng cao việc tiếp nhận và giải quyết TTHC qua DVCTT mức độ 3, 4, huyện tiếp tục tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức hiểu được lợi ích, hiệu quả của việc nộp HS trực tuyến mức độ 3, 4; tăng cường phối hợp tổ công nghệ số cộng đồng tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong các buổi họp ấp, khu phố. Đồng thời, huyện duy trì mô hình Hướng dẫn người dân tiếp cận DVCTT mức độ 3, 4 trên địa bàn huyện; tạo các tổ Zalo nhằm kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC; hướng dẫn người dân thanh toán trực tuyến; triển khai, thực hiện trả kết quả HS qua hệ thống bưu chính công ích; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và xử lý HS như quét mã vạch nộp HS, nhận kết quả, thông báo nhận kết quả bằng voice (giọng nói)./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết