Tiếng Việt | English

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2021-2022

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn số 4237/BGDĐT-QLCL gửi các Sở GDĐT; Cục Nhà trường, Ban Phụ nữ Quân đội hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2021-2022.