Tiếng Việt | English

Phòng trừ sâu, bệnh trên lúa Hè Thu 2022

Theo đánh giá của ngành Nông nghiệp tỉnh, bước vào vụ Hè Thu 2022, thời tiết cơ bản thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Nông dân tập trung xuống giống vụ HT, diện tích gieo sạ đạt khá so cùng kỳ.