Tiếng Việt | English

12/10/2021 - 17:21

Ký kết phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chiều 12/10/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động (CC, VC, CNLĐ) trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021-2026.

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công chức, viên chức, người lao động từng bước được chính quyền địa phương, doanh nghiệp quan tâm quy hoạch, đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp.

Tại điểm cầu Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Đỗ Văn Chiến dự. Tại điểm cầu Long An, lãnh đạo Liên đoàn Lao động và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng chủ trì hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe Báo cáo kết quả Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giai đoạn 2016 – 2021. Sự phối hợp thống nhất từ trung ương đến địa phương giữa hai ngành đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực trong việc từng bước nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của một bộ phận CC, VC, CNLĐ. Nếp sống văn hóa, tác phong công nghiệp, ứng xử thân thiện, môi trường làm việc văn minh, lịch sự  trong CC, VC, CNLĐ được dần cải thiện. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ CC,VC,CNLĐ từng bước được chính quyền địa phương, doanh nghiệp quan tâm, đầu tư quy hoạch, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp. Ngoài ra, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao từng bước được nâng lên cả về số lượng và chất lượng phần nào đáp ứng được nhu cầu về đời sống văn hóa tinh thần của một bộ phận CC,VC,CNLĐ.

Trong giai đoạn 2021 - 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục phối hợp thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chương trình, kế hoạch hoạt động về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao của CC, VC, CNLĐ,…

Đồng thời, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng sẽ phối hợp nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, sửa đổi, bổ sung tiêu chí xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa cũng như tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng tủ sách, thư viện tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, triển khai nhân rộng các mô hình điểm về văn hóa, thể thao và gia đình trong CC, VC, CNLĐ,…

Tại Long An, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Lao động làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng các thiết chế văn hóa, tổ chức các hoạt động nghệ thuật, thể dục thể thao,... góp phần ổn định, nâng cao đời sống tinh thần của CNLĐ, đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương./.

Quế Lâm

Chia sẻ bài viết