Tiếng Việt | English

03/12/2020 - 11:50

Mộc Hóa coi trọng việc phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm trong Đảng

Nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) từ huyện đến cơ sở bám sát chương trình kiểm tra, giám sát (KTGS) hàng năm và toàn khóa, chủ động đề ra nhiều biện pháp để lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác KTGS.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Trương Hải Đăng trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích tốt trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2019

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Trương Hải Đăng trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích tốt trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2019

Chuyển biến tích cực

Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Mộc Hóa, tỉnh Long An luôn chú trọng đến công tác KTGS của Đảng, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức trong các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV) về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác KTGS, coi đó là một khâu quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng bộ. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, BTV Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 48-QĐ/HU, ngày 23/9/2015 về quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy để tổ chức thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi trong việc KTGS tổ chức Đảng và ĐV.

Trên cơ sở chương trình KTGS, BTV Huyện ủy phân công các đồng chí ủy viên BTV, trưởng các ban xây dựng Đảng trực tiếp làm trưởng các đoàn KTGS, các đồng chí phó các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy làm phó đoàn hoặc là thành viên nên nội dung KTGS có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, từ đó chất lượng, hiệu quả công tác KTGS ngày càng được nâng lên.

BTV Huyện ủy, các cấp ủy và UBKT từ huyện đến cơ sở không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác KTGS thông qua việc chỉ đạo tuyên truyền về công tác KTGS của Đảng như đưa công tác KTGS vào chương trình tập huấn, bản tin công tác tư tưởng của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các cuộc sinh hoạt chi bộ để CBĐV nắm vững, thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS. Trong nhiệm kỳ, các tổ chức cơ sở Đảng có những chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp, hoạt động có hiệu quả, bám sát và đáp ứng kịp thời những yêu cầu nhiệm vụ.

UBKT các cấp đã có sự chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, thường xuyên nghiên cứu, đổi mới phương pháp công tác; chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình KTGS toàn khóa và hàng năm sát với tình hình thực tế và nghị quyết của cấp ủy. Từ đó giúp cấp ủy lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ngày càng hiệu quả, góp phần chấn chỉnh, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đội ngũ CBĐV, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Chủ động thực hiện

Nhiệm kỳ 2015-2020, BTV Huyện ủy và đảng ủy cơ sở kiểm tra 91 tổ chức Đảng và 75 ĐV (tăng 39 tổ chức Đảng và 50 ĐV so với nhiệm kỳ trước); giám sát 91 tổ chức Đảng và 78 ĐV (tăng 35 tổ chức Đảng và 47 ĐV). UBKT Huyện ủy và cơ sở kiểm tra 41 tổ chức Đảng, 49 ĐV (tăng 21 tổ chức Đảng, 22 ĐV so với nhiệm kỳ trước); giám sát 113 tổ chức Đảng, 100 ĐV (tăng 50 tổ chức Đảng, 37 ĐV).

Nội dung KTGS chủ yếu là việc lãnh, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2015-2020; việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của CBĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); việc lãnh, chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chương trình xây dựng xã văn hóa, xây dựng nông thôn mới;...

Việc chấp hành kỷ luật và thi hành kỷ luật trong Đảng được cấp ủy, UBKT các cấp đặc biệt coi trọng. Trong đó tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện đúng phương hướng, phương châm và nguyên tắc Đảng, coi trọng việc phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm là chính. Đồng thời, kiên quyết xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật đối với những cá nhân, tổ chức Đảng vi phạm, không dung túng, bao che. Từ đó, có tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung. Trong nhiệm kỳ không có trường hợp nào khiếu nại kỷ luật Đảng.

Phát huy những kết quả đã đạt, ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, UBKT Huyện ủy tập trung tham mưu cấp ủy xây dựng Chương trình KTGS toàn khóa, thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ KTGS theo Điều lệ Đảng quy định; tham mưu cấp ủy kịp thời kiện toàn, củng cố bộ máy UBKT các cấp, thực hiện tốt việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác KTGS trong tình hình mới.

Đồng thời, UBKT Huyện ủy phối hợp chặt chẽ các tổ chức trong hệ thống chính trị, các kênh thông tin để nắm chắc tình hình, kịp thời tiến hành giám sát chuyên đề, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời các đơn, thư tố cáo, không để tồn đọng, kéo dài. Đặc biệt là tăng cường KTGS việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm sau KTGS; giám sát thường xuyên CBĐV là cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý nhằm sớm phát hiện, ngăn ngừa vi phạm.

Các cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; lãnh, chỉ đạo triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng để CBĐV nắm vững, tự giác chấp hành và nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện CBĐV để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm hoặc tái phạm, góp phần chủ động thực hiện hiệu quả công tác KTGS và kỷ luật của Đảng./.

UBKT Huyện ủy Mộc Hóa

Chia sẻ bài viết