Tiếng Việt | English

09/06/2023 - 10:17

Mộc Hóa: Hiệu quả sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tạo sức lan tỏa, động lực để các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên (CBĐV) trên địa bàn huyện Mộc Hóa tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Mộc Hóa - Trương Tiến Dũng, kế thừa những kết quả trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2016-2020, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục là "đòn bẩy", tạo động lực để mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân phấn đấu, không ngừng nỗ lực thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp. “Sau 2 năm, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên trong CBĐV và nhân dân trên địa bàn. Trong đó, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị tích cực vận động người dân hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhằm tạo sức lan tỏa sâu, rộng trong toàn Đảng bộ và cộng đồng dân cư. Từ đó, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, bằng những việc làm thiết thực, cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị còn rà soát, lựa chọn những vấn đề bức xúc, phức tạp, được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết, được người dân đồng tình, đánh giá cao. Trong thực hiện, CBĐV thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu với phương châm “trên trước, dưới sau”, "trong trước, ngoài sau”, “ĐV đi trước, làng nước theo sau"” - ông Trương Tiến Dũng cho biết.

Huyện Mộc Hóa tổ chức Hội thi văn nghệ nhân Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

2 năm qua, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào chiều sâu, trên địa bàn huyện triển khai nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Tiêu biểu như mô hình Gần dân, lắng nghe dân để phục vụ nhân dân của Đảng ủy Công an huyện; Đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vượt khó thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao của Chi bộ Tư pháp - Thi hành án; Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ của Đảng bộ xã Tân Lập; 3 không, 4 có, 5 thực hiện của Đảng bộ xã Bình Hòa Tây; Tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa của Đảng bộ xã Bình Thạnh;... Đặc biệt, mô hình Kể chuyện về Bác trực tiếp trong buổi chào cờ sáng thứ hai tuần đầu tiên của tháng tạo sức lan tỏa rộng khắp trong CBĐV và nhân dân.

Ban Tổ chức trao giải cho các đơn vị

Tiếp tục noi gương Bác

Theo Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mộc Hóa - Dương Văn Tuấn, qua 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức đồng bộ, bảo đảm mục đích, yêu cầu, ý nghĩa. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong CBĐV, công chức, viên chức và nhân dân. Trong đó, huyện tập trung xây dựng kế hoạch toàn khóa và hàng năm bám sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ đó, tạo động lực, trách nhiệm để mỗi CBĐV trong toàn huyện tiếp tục phấn đấu, rèn luyện theo tấm gương của Hồ Chí Minh.

Từ việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân

Bên cạnh kết quả đã đạt, Huyện ủy Mộc Hóa cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế trong triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Một số cấp ủy Đảng triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết còn chậm so với kế hoạch; việc liên hệ với tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị chưa cụ thể. Trước thực tế đó, Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo, triển khai và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm CBĐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong đó, tập trung thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của CBĐV, nhất là CB lãnh đạo, quản lý; xây dựng kế hoạch phấn đấu của từng cá nhân trong phòng, chống suy thoái, rèn luyện đạo đức, lối sống, đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Từ đó, tạo nên ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức gắn với hoàn thành nhiệm vụ được giao của mỗi CBĐV. Đồng thời, Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện tốt các nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững chế độ sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, đưa các nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của các chi bộ./.

4 bài học kinh nghiệm trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Thông tin từ Huyện ủy Mộc Hóa, qua 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Huyện ủy rút ra 4 bài học kinh nghiệm. Theo đó, trong triển khai, tổ chức thực hiện phải phát huy tốt vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm nêu gương của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh, chỉ đạo, định hướng, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và các chuyên đề hàng năm. Đồng thời, phải xác định đúng khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo triển khai, thực hiện, tạo chuyển biến tích cực trong học tập, làm theo gương Bác, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Trong thực hiện phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; chú trọng kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, nhất là trong giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; kịp thời phát hiện, biểu dương gương điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Ngoài ra, trong công tác tuyên truyền cần đầu tư đúng mức, tập trung đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của CBĐV và nhân dân.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết