Tiếng Việt | English

Công an chính quy về xã giữ bình yên địa bàn

Thực hiện Đề án của Bộ Công an đưa CA chính quy về đảm nhiệm chức danh CA xã,...