Tiếng Việt | English

Chính giới Hoa Kỳ đánh giá cao bài phát biểu của Thủ tướng tại CSIS

Phó Chủ tịch Hội đồng Thương Mại Việt-Hoa Kỳ, cũng cho rằng đây là bài phát biểu rất có ý nghĩa; bao quát rất nhiều vấn đề lớn như biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, các vấn đề hợp tác kinh tế...