Tiếng Việt | English

Đến năm 2030, phấn đấu mỗi trạm y tế có ít nhất một bác sỹ cơ hữu

Phấn đấu đến năm 2030, mỗi trạm y tế có ít nhất một bác sỹ cơ hữu; mỗi thôn, bản có một nhân viên y tế được đào tạo hoặc tập huấn về chuyên môn.