Tiếng Việt | English

Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Bộ trưởng Bộ Y tế – Nguyễn Thanh Long chủ trì hội nghị trực tuyến về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.