Tiếng Việt | English

30/11/2015 - 15:24

Tỉnh ủy Long An: Thực hiện 2 Chương trình đột phá bằng nghị quyết chuyên đề

Đó là: Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm của nhiệm kỳ 2015-2020….


Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy

Sáng ngày 30/11/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An họp cho ý kiến: Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2015 và dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; kế hoạch xây dựng cơ bản, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và cho ý kiến một số nội dung công việc liên quan đến thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Đồng chí Phạm Văn Rạnh - Bí thư Tỉnh ủy (đứng) phát biểu kết luận hội nghị

Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2016 xác định nhiệm vụ trọng tâm là “Tập trung triển khai, quán triệt, cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh ngay trong những tháng đầu năm 2016, nhất là triển khai cụ thể hóa các chương trình đột phá, công trình trọng điểm; xác định rõ lộ trình các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể từng năm phải phấn đấu đạt được, kiện toàn tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị gắn với tăng cường cải cách hành chính, phát huy dân chủ, kỷ cương, nâng cao năng lực, hiệu quả của quản lý nhà nước và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015 đi liền với cải thiện chất lượng nền kinh tế và khắc phục các yếu kém để xây dựng nền tảng vững chắc đảm bảo cho tỉnh phát triển nhanh và bền vững”.

Trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu cụ thể, Nghị quyết đề ra các nhóm giải pháp như: Tập trung tháo gỡ những vướng mắc, huy động các nguồn lực đầu tư, triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu kinh tế của tỉnh để đẩy mạnh phát triển kinh tế. Trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; trên lĩnh vực công nghiệp, tập trung tháo gỡ, giải quyết tốt những khó khăn, đẩy mạnh phát triển công nghiệp - xây dựng, triển khai Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm; hai Chương trình này sẽ được Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhóm giải pháp trên lĩnh vực văn hóa - xã hội là tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng hoạt động y tế; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ.

Nhóm giải pháp về Tăng cường công tác an ninh, quốc phòng, nội chính, đối ngoại giữ vững ổn định chính trị, trật tự - an toàn xã hội; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ngày làm việc thứ hai vào sáng ngày 1/12/2015 để cho ý kiến dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X; Chương trình làm việc toàn khóa và năm 2016 của Tỉnh ủy; Chương trình làm việc năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa X; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

Thanh Hùng

Chia sẻ bài viết