Tiếng Việt | English

12/09/2019 - 10:45

UBMTTQ Việt Nam TP.Tân An đồng hành trên chặng đường xây dựng đô thị loại II

Chung tay xây dựng thành phố ngày càng phát triển năng động, MTTQ các cấp TP.Tân An, tỉnh Long An bám sát nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò và tính chủ động của nhân dân trong việc tham gia phát triển KT-XH, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Mặt trận Tổ quốc các cấp đổi mới phương thức hoạt động ngày càng gần dân, lấy khu dân cư làm địa bàn để triển khai nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng TP.Tân An đạt đô thị loại II. Đến nay, thành phố xây dựng, duy trì hoạt động của 285 nhóm nòng cốt, câu lạc bộ pháp luật, mô hình thực hiện cuộc vận động, phong trào, trong đó nổi bật là mô hình MTTQ tham gia xây dựng 17 tuyến đường văn minh đô thị, Khu dân cư bảo vệ môi trường, lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Phường 1 đón nhận danh hiệu phường đạt chuẩn văn minh đô thị

Phường 1 đón nhận danh hiệu phường đạt chuẩn văn minh đô thị

Về xây dựng đời sống văn hóa, MTTQ thành phố phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố và xã, phường tập trung thực hiện, huy động nguồn lực trong dân để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; duy trì và nâng chất các ấp, khu phố văn hóa. Kết quả, thành phố có 98,8% gia đình văn hóa, 83/83 ấp, khu phố văn hóa, 13/14 đơn vị được công nhận danh hiệu xã văn hóa, nông thôn mới, phường văn minh đô thị. 

Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp chính quyền triển khai các hoạt động an sinh xã hội và phát động mô hình Các tổ chức, cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo, hộ cận nghèo thoát cận nghèo. Những năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, các đối tượng yếu thế trên 30 tỉ đồng, hỗ trợ xây dựng 183 căn nhà cho người nghèo, qua đó góp phần giảm hộ nghèo từ 1,64% (596 hộ) năm 2014 (theo chuẩn nghèo cũ) còn 0,92% (359 hộ) năm 2018 (theo chuẩn nghèo đa chiều). 

Nhiều chương trình phối hợp được lồng ghép trong cuộc vận động như vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình,... Điển hình như mô hình Xây dựng vùng giáo an toàn về an ninh, trật tự. Thực hiện chủ trương Về nguồn của tỉnh, MTTQ các cấp thành phố phối hợp, vận động người dân hiến đất, vật kiến trúc, đóng góp trên 20 tỉ đồng. Thực hiện các công trình Nhà nước và nhân dân cùng làm, MTTQ các cấp thành phố vận động người dân đóng góp trên 21 tỉ đồng tham gia xây dựng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, MTTQ các cấp thành phố trực tiếp đến nhà 160 hộ dân tuyên truyền, vận động về chủ trương dự án đường Vành đai TP.Tân An, qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Kết quả trên là nhờ sự đoàn kết, nỗ lực của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò của MTTQ các cấp trong tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của thành phố./.

Huỳnh Hùng

Chia sẻ bài viết