Tiếng Việt | English

03/12/2019 - 17:16

Hội nghị Tỉnh ủy Long An lần thứ 18 thông qua 21 chỉ tiêu Nghị quyết

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, chiều 03/12, Hội nghị lần thứ 18 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An (khóa X) thống nhất thông qua 21 chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh đề nghị các Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Năm 2019, trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh nỗ lực, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. 18/21 chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra đều đạt và vượt kế hoạch.

Kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, đạt 9,41%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng công nghiệp - xây dựng - thương mại - dịch vụ, nông - lâm - thủy sản. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,64%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 14,46%; khu vực thương mại - dịch vụ tăng 6,03%. 

Đời sống người dân ngày một nâng lên

Đời sống người dân ngày càng được cải thiện, GRDP bình quân đầu người đạt 72,67 triệu đồng/người/năm, tăng 7,14 triệu đồng so với năm 2018.

Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, từng bước đạt kết quả tích cực. Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tiếp tục được tập trung. Văn hóa - xã hội phát triển ổn định. Tổng thu ngân sách nhà nước năm ước đạt 17.040 tỉ đồng,…

Dịch tả heo Châu Phi làm ảnh hưởng và thiệt hại lớn đến ngành chăn nuôi

Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chưa đạt yêu cầu đề ra

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2019 còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, sản xuất nông nghiệp phát triển thiếu bền vững, chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Tình trạng chuyển đổi cây trồng, vật nuôi tự phát, thiếu định hướng, không theo quy hoạch vẫn còn. Dịch tả heo Châu Phi bùng phát làm ảnh hưởng và thiệt hại lớn đến ngành chăn nuôi. Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp chưa đạt yêu cầu đề ra. Tiến độ đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp đã có chủ trương còn chậm. Đầu tư công có mặt còn hạn chế. Công tác quản lý đất đai, xây dựng, thị trường bất động sản, trật tự đô thị, kiểm soát ô nhiễm môi trường, giải quyết vấn đề rác thải còn nhiều bất cập. An ninh, trật tự, an toàn xã hội có mặt chưa bảo đảm;...

Năm 2020 là năm có ý nghĩa quyết định trong lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Tỉnh ủy xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tập trung tái cơ cấu kinh tế của tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng; huy động mọi nguồn lực triển khai thực hiện đạt hiệu quả 2 Chương trình đột phá và 3 Công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh; tăng cường xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu bỏ phiếu thống nhất điều chỉnh một số nội dung thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy, 21 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2020, thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại biểu thống nhất 21 chỉ tiêu Nghị quyết thực hiện trong năm 2020

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh đề nghị các Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, thể hiện tính nêu gương; tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Nghị quyết năm 2020 - năm có ý nghĩa quyết định trong lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2020

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 9,5 -  9,6%, GRDP bình quân đầu người đạt 80 - 85 triệu đồng/người/năm.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 16.882 tỉ đồng, chi ngân sách địa phương 14.625 tỉ đồng.

Sản lượng lương thực 2,7 triệu tấn, trong đó lúa chất lượng cao đạt 1,4 triệu tấn.

Trong năm có thêm 8 xã đạt tiêu chí nông thôn mới; giải quyết việc làm trên 30.000 lao động; lao động qua đào tạo đạt 70%.

Trường đạt chuẩn Quốc gia (tiêu chí mới) là 50,5%.

Hộ nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều giảm 0,3% so với năm 2019.

Người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%

Kết nạp 1.600 đảng viên mới

Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên.../.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết