Tiếng Việt | English

25/11/2022 - 17:50

Bản tin phát thanh ngày 25/11/2022

Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11; Cần tích cực hơn trong phòng, chống tác hại của thuốc lá; Khắc phục hạn chế trong cải cách hành chính; 'Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm đến công tác văn hoá, con người'; Saudi Arabia, Iraq nêu tầm quan trọng hợp tác trong khuôn khổ OPEC+.

0:00 0:00

1. Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11;

2. Cần tích cực hơn trong phòng, chống tác hại của thuốc lá;

3. Khắc phục hạn chế trong cải cách hành chính;

4. 'Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm đến công tác văn hoá, con người';

5. Saudi Arabia, Iraq nêu tầm quan trọng hợp tác trong khuôn khổ OPEC+./.

Chia sẻ bài viết