Tiếng Việt | English

25/11/2022 - 16:11

Khắc phục hạn chế trong cải cách hành chính

Theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) - Võ Minh Thành, Sở đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính (CCHC).

Thời gian qua, Sở TN&MT Long An tập trung các giải pháp để đẩy mạnh công tác CCHC, hướng đến phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp. CCHC bước đầu đạt những kết quả nhất định. Tuy nhiên, Sở còn gặp một số khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ CCHC: Giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền còn trễ hạn; tiếp nhận thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích còn thấp; sự phối hợp giải quyết, trả kết quả hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy chưa có sự phối hợp nhịp nhàng;...

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác cải cách hành chính để phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp (Ảnh minh họa)

Để khắc phục triệt để các hạn chế, Sở tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể. Trong đó, khẩn trương hoàn thành tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực đất đai, môi trường. Tiếp tục quán triệt, chấn chỉnh, nhắc nhở việc thực hiện nhiệm vụ, khơi dậy khát vọng cống hiến của công chức, viên chức vì sự phát triển của ngành, phải có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức trong lề lối làm việc, lấy việc phục vụ người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu phấn đấu. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Sở; kiện toàn bộ máy các đơn vị thuộc Sở.

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện chế độ công vụ, cải cách hành chính; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nội dung công việc nhằm khắc phục tốt việc giải quyết hồ sơ trễ hạn.

Bên cạnh đó, Sở thường xuyên rà soát, cập nhật thủ tục hành chính lĩnh vực TN&MT thuộc thẩm quyền giải quyết. Tích cực tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích để thực hiện các thủ tục hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh./.

Sơn Quê

Chia sẻ bài viết