Tiếng Việt | English

05/11/2019 - 08:33

Châu Thành: Chủ động tham mưu, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

9 tháng năm 2019, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Châu Thành (tỉnh Long An) chủ động tham mưu cấp ủy triển khai, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Qua đó, đã phát hiện những sai phạm và chấn chỉnh kịp thời.

Từ đầu năm 2019 đến nay, UBKT Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành kiểm tra về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; kiểm tra việc lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể tham gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện kế hoạch thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất 2.000ha thanh long ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2017-2020”.

Thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng, UBKT Huyện ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3/2 đảng viên (ĐV); 2/2 tổ chức Đảng (TCĐ). Nội dung kiểm tra: Việc lãnh đạo triển khai thực hiện các công trình xây dựng cơ bản; việc xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân; ĐV sinh con thứ 3. Qua kiểm tra, các TCĐ và ĐV được kiểm tra có khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật.

Trong năm, UBKT Huyện ủy giám sát 2/3 chuyên đề về việc lãnh đạo, triển khai thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU, ngày 21/8/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; triển khai quyết định và kế hoạch giám sát việc lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 38-NQ/HU, ngày 03-4-2007 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, thị trấn.

Quí IV-2019, UBKT Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát việc lãnh đạo thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy về “Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị của tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII” gắn với công tác quy hoạch và chuẩn bị nhân sự đại hội các TCĐ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, UBKT Huyện ủy thực hiện công tác giám sát thường xuyên đối với TCĐ và ĐV. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình, tập trung kiểm tra, giải quyết dứt điểm các đơn, thư tố cáo ĐV, TCĐ; đơn, thư khiếu nại kỷ luật Đảng theo thẩm quyền; xem xét, thi hành kỷ luật đúng quy trình, thẩm quyền và thời gian quy định. Thực hiện tốt công tác phối hợp, công tác liên tịch với các ban, ngành, MTTQ các đoàn thể theo quy định./.

UBKT Huyện ủy Châu Thành

Chia sẻ bài viết