Tiếng Việt | English

02/04/2019 - 16:42

Châu Thành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Long An có nhiều đổi mới. Qua đó, kịp thời phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của các tổ chức Đảng (TCĐ) và đảng viên (ĐV), góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Năm 2018, ngoài kiểm tra, giám sát thường xuyên theo Điều lệ Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra chuyên đề đối với 10 TCĐ và 10 ĐV về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Huyện ủy, Đảng ủy, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát chuyên đề đối với 5 TCĐ và 5 ĐV về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng xã văn hóa; Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy “Về việc lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện kế hoạch thành lập hợp tác xã sản xuất 2.000ha thanh long ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2017-2020”.

Qua kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT Huyện ủy kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh 3 TCĐ và 2 ĐV vi phạm nhưng chưa đến mức có hình thức xử lý kỷ luật. Năm 2018, có 2 ĐV bị thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách và cảnh cáo (giảm 6 trường hợp so với năm 2017). Nội dung vi phạm: Không chấp hành đúng các quy định về quản lý cho thuê mặt bằng tổ chức dịch vụ căngtin, nhà xe; thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Phát huy những kết quả đã đạt, năm 2019, UBKT Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường tuyên truyền, quán triệt, phổ biến và tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, nhất là các quy định, hướng dẫn mới nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, UBKT các cấp và cán bộ, ĐV trong Đảng bộ huyện về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Ngoài ra, tập trung kiểm tra, giám sát đối với TCĐ, ĐV công tác trong những lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, vi phạm. Kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; việc thực hiện các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. Chú trọng theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát và quá trình sửa chữa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát./.

UBKT Huyện ủy Châu Thành

Chia sẻ bài viết