Tiếng Việt | English

23/03/2023 - 15:39

Hội thảo Công tác xã hội với giảm nghèo và các đối tượng cần trợ giúp xã hội

Ngày 23/3, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An tổ chức Hội thảo Công tác xã hội với giảm nghèo và các đối tượng cần trợ giúp xã hội.

Hiện tỉnh có 9 cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập

Hiện, tỉnh có 9 cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập đang chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 1.000 đối tượng tập trung. Ngoài ra, tỉnh có gần 70.000 đối tưởng hưởng chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng; trên 11.000 hộ cận nghèo; trên 4.700 hộ nghèo.

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì hội thảo

Những năm qua, tỉnh thực hiện tốt công tác giảm nghèo bằng việc tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước về y tế, giáo dục, dạy nghề, giới thiệu việc làm, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, các mô hình hỗ trợ sinh kế,… Kết quả, năm 2022, tỉnh giảm 23% hộ nghèo so với chỉ tiêu đề ra là 15%.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận một số vấn đề như những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững; tình hình phối hợp của các đơn vị và địa phương trong công tác chăm lo cho người yếu thế,… Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đưa ra các giải pháp, nguyên tắc, kỹ năng trong việc thực hiện công tác xã hội gắn với các đối tượng yếu thế cần trợ giúp xã hội; việc thực hiện công tác xã hội gắn với giảm nghèo hiệu quả, bền vững,…

Lê Ngọc - Thái Bạch

Chia sẻ bài viết