Tiếng Việt | English

12/08/2022 - 10:04

Lấy sức dân chăm lo sự bình yên cho dân

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được vừa dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) tại huyện Bến Lức. Đây là đơn vị tổ chức ngày hội điểm của tỉnh, nhân kỷ niệm Ngày truyền thống của Công an nhân dân 19/8.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được, ngày hội chính là dịp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT); xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ.

Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương cần tập trung thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chủ trương, quan điểm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào TDBVANTQ; quan tâm chỉ đạo, xây dựng, củng cố lực lượng làm công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở vững mạnh.

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, cha ông ta luôn dựa vào nhân dân, phát huy sức dân, lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết toàn dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “... Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân với nền tảng là “thế trận lòng dân” của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi vẻ vang trong lịch sử của dân tộc.

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới, ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521/2005/QĐ-TTg lấy ngày 19/8 hàng năm là Ngày hội TDBVANTQ. Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội đã tập trung tuyên truyền, giáo dục giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày hội, qua đó tạo chuyển biến mới về nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác ANTT, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia có hiệu quả phong trào TDBVANTQ; phát động nhiều phong trào thi đua, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại địa bàn cơ sở, đến tận vùng sâu, vùng xa, biên giới, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị của đất nước.

Thời gian qua, công tác xây dựng, lan tỏa các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ được đẩy mạnh, phù hợp với điều kiện thực tế của địa bàn và đối tượng tác động. Phong trào nhận được sự tham gia, hưởng ứng của nhiều cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, khu dân cư, xóm, ấp,... và đã gắn kết với các phong trào thi đua, các cuộc vận động cách mạng khác như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”;... được đông đảo người dân hưởng ứng tham gia.

Ngày hội TDBVANTQ hàng năm với nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, trò chơi dân gian, an sinh xã hội, thi đua - khen thưởng được tổ chức thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đây cũng là dịp người dân giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thông tin về ANTT. Ngày hội đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, thực sự là ngày hội lớn của nhân dân.

Đồng thời, việc tổ chức Ngày hội TDBVANTQ tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động của nhân dân trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, nâng cao “sức đề kháng” trước các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Từ đó, nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” và hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội; giữ gìn trật tự công cộng; an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ; tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, các lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết