Tiếng Việt | English

01/04/2019 - 21:29

Long An đổi mới cơ chế quản lý, giao quyền tự chủ 113 đơn vị sự nghiệp công lập

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ, sau khi thực hiện sắp xếp theo Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy Long An, UBND tỉnh giao quyền tự chủ cho 113 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới và Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình giao thông Long An sáp nhập và chuyển đổi theo hình thức Công ty cổ phần

Cụ thể, 29 đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác thực hiện theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

1 đơn vị tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của  Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

83 đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực khác (giáo dục, đào tạo, dạy nghề; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin, truyền thông và báo chí) thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết