Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Nâng chất để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Sau Đại hội Đảng các cấp, vấn đề nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ là nhiệm vụ rất quan trọng, then chốt, có tính chất quyết định đến năng lực lãnh đạo để cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Muốn vậy, cấp ủy nhiệm kỳ mới phải là một tập thể đoàn kết, thống nhất, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, thực hiện đúng quy chế làm việc của cấp ủy, biết vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của cấp trên vào thực tiễn cơ sở; chủ động xây dựng, chỉ đạo, điều hành đảng bộ, chi bộ; có tác phong làm việc khoa học, dân chủ, tập thể, nói đi đôi với làm; có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm; phải sâu sát thực tế cơ sở, gắn bó với nhân dân, có năng lực làm công tác quần chúng; có uy tín và khả năng quy tụ, đoàn kết trong cấp ủy, trong đảng bộ, chi bộ và quần chúng.

Có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao, trước hết là năng lực quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, cấp mình; đổi mới nội dung, quy trình ra nghị quyết, bên cạnh việc lãnh đạo toàn diện, phân công, phân cấp hợp lý, cần có trọng tâm, trọng điểm, giải pháp đột phá để khắc phục, làm chuyển biến ngay khâu yếu, mặt yếu. Đồng thời, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, có trình độ, năng lực công tác tốt, hoàn thành nhiệm vụ theo chức trách.

Nâng chất hoạt động cấp ủy nhiệm kỳ mới, tập thể cấp ủy phải trên tinh thần đổi mới, dân chủ, thiết thực, hiệu quả; bảo đảm nguyên tắc, đoàn kết và thống nhất trong Đảng, để xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguyễn Chí Thanh

Chia sẻ bài viết