Tiếng Việt | English

03/11/2022 - 18:10

Thạnh Hóa tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW

Ngày 03/11, Huyện ủy Thạnh Hóa (tỉnh Long An) tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Hoàng Xuân Trang và Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Phạm Tùng Chinh chủ trì.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Hoàng Xuân Trang nhấn mạnh: “Đây là Nghị quyết rất quan trọng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục"

Trong 20 năm qua, các cấp ủy Đảng trong huyện quan tâm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) một cách đồng bộ và sâu rộng. Từ đó, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân ngày càng nâng cao nhận thức về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua Dân vận khéo, phong trào xây dựng đời sống văn hóa, Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện hiệu quả. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân.

Theo thống kê, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện hàng năm đạt 9,1%, cơ cấu kinh tế luôn chuyển dịch đúng hướng. Qua đánh giá, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến năm 2022 cơ bản đạt theo kế hoạch đề ra. Các hình thức tổ chức sản xuất được quan tâm đổi mới theo hướng tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa để tăng hiệu quả kinh tế.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội luôn có những chuyển biến tích cực. Huyện triển khai thực hiện nhiều chương trình chăm lo đời sống người dân, nhất là người dân vùng xa, vùng biên giới. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm mạnh và bền vững, hiện hộ nghèo chỉ còn 1,24% và hộ cận nghèo 4,91%. Quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện được giữ vững. Hệ thống chính trị, trong đó MTTQ và các đoàn thể được quan tâm củng cố, hoạt động hiệu quả.

Đại biểu thảo luận các giải pháp thực hiện Nghị quyết thời gian tới

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Hoàng Xuân Trang nhấn mạnh: “Đây là Nghị quyết rất quan trọng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. Ông đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể khắc phục những hạn chế và tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) cũng như Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Ngọc Mận - Ngọc Như

Chia sẻ bài viết