Tiếng Việt | English

21/10/2020 - 08:57

Thị xã Kiến Tường tăng cường kiểm tra, giám sát, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Những năm qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp của thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An chủ động tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo Điều lệ Đảng quy định. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ.

Đảng bộ thị xã luôn giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh, trong đó 6/7 năm đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ)

Đảng bộ thị xã luôn giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh, trong đó 6/7 năm đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ)

Phối hợp kiểm tra, giám sát

Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Thị ủy thường xuyên quan tâm lãnh, chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), kỷ luật của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng (TCĐ), người đứng đầu cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và cán bộ, đảng viên (ĐV) về vai trò, tầm quan trọng của công tác KTGS của Đảng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ và ĐV.

Đảng bộ thị xã hiện có 25 tổ chức cơ sở Ðảng, gồm 17 đảng bộ và 8 chi bộ cơ sở (8 đảng bộ xã, phường; 9 đảng bộ khối cơ quan và 8 chi bộ cơ quan). Tổng số ĐV trong toàn Đảng bộ là 2.037, trong đó có 849 ĐV nữ. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Thị ủy xây dựng Chương trình KTGS toàn khóa nhiệm kỳ 2015-2020, sau đó cụ thể hóa thành Chương trình KTGS hàng năm và tổ chức thực hiện hoàn thành, vượt chỉ tiêu đề ra.

UBKT Thị ủy, các ban xây dựng Đảng Thị ủy và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật Đảng. Trong nhiệm kỳ, đã tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc liên quan đến công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng, nhất là việc vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước của cán bộ, ĐV thuộc diện cấp ủy quản lý.

Một số cơ quan, tổ chức duy trì thường xuyên và định kỳ thông báo, trao đổi thông tin phối hợp liên quan đến công tác xây dựng Đảng của đơn vị mình; cử cán bộ tham gia các đoàn KTGS của Ban Thường vụ Thị ủy và UBKT Thị ủy khi có yêu cầu. Những vấn đề phát sinh kịp thời được thống nhất, giải quyết; hoạt động phối hợp trong việc xử lý, giải quyết, trả lời đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị được thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định.

Chú trọng giám sát thường xuyên

Trong nhiệm kỳ qua, các cuộc KTGS được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, bảo đảm tiến độ; kết hợp giữa KTGS tập thể cấp ủy với KTGS ĐV là cấp ủy viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; gắn kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo của tập thể cấp ủy với trách nhiệm cá nhân được phân công phụ trách; gắn KTGS ĐV, TCĐ với quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết,... của cấp trên với các quy định về nêu gương.

Từ năm 2015 đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 112 TCĐ và 108 ĐV về việc thực hiện quy chế làm việc, chương trình KTGS hàng năm của cấp ủy; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong Đảng; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện kế hoạch khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); công tác lãnh, chỉ đạo chuẩn bị đại hội Đảng các cấp;...

Công tác giám sát luôn được quan tâm thực hiện tốt, nhất là công tác giám sát thường xuyên. Thị ủy phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ phụ trách các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thường xuyên giám sát TCĐ cấp dưới và ĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong việc lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Tỉnh ủy, Thị ủy và của cơ sở.

Ban Thường vụ Thị ủy và đảng ủy cơ sở giám sát chuyên đề 103 TCĐ và 111 ĐV; UBKT các cấp tiến hành giám sát chuyên đề đối với 150 TCĐ và 147 ĐV (UBKT Thị ủy giám sát 34 TCĐ và 34 ĐV, tăng 25 TCĐ và 6 ĐV so với nhiệm kỳ 2010-2015). Sau KTGS đã nhận xét, đánh giá, kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể và cá nhân; các tập thể, cá nhân được KTGS đều khắc phục và phấn đấu tiến bộ.

Phát huy những kết quả đã đạt, Đảng bộ thị xã tiếp tục tập trung quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh, chỉ đạo, không ngừng đổi mới nâng cao năng lực, hiệu quả công tác KTGS, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đảng bộ thị xã Kiến Tường có 32 ĐV vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật (giảm 2 ĐV so với nhiệm kỳ 2010-2015). Trong đó, Ban Thường vụ Thị ủy thi hành kỷ luật hình thức khai trừ 1 ĐV, cách chức 2 cấp ủy viên cơ sở, giảm 10 ĐV so với nhiệm kỳ 2010-2015; Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật hình thức khiển trách 3 ĐV; cảnh cáo 5 ĐV, giảm 10 ĐV so với nhiệm kỳ 2010-2015.

UBKT Thị ủy Kiến Tường

Chia sẻ bài viết