Tiếng Việt | English

16/09/2020 - 08:25

Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương

Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tân Thạnh, Huyện ủy đã ban hành nghị quyết lãnh đạo về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) toàn khóa; chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp xây dựng chương trình KTGS toàn khóa và hàng năm bám sát vào việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; lựa chọn những lĩnh vực trọng tâm phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để thực hiện.

Đảng bộ huyện Tân Thạnh có 26 tổ chức cơ sở Đảng (trong đó có 22 đảng bộ cơ sở và 4 chi bộ trực thuộc Huyện ủy), với hơn 2.449 đảng viên (ĐV). Cùng với việc ban hành nghị quyết lãnh đạo, cấp ủy đã chú trọng việc tổ chức quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết các cấp. Hàng năm, qua kiểm tra, đánh giá việc triển khai, học tập chỉ thị, nghị quyết ở các tổ chức Đảng (TCĐ) trong Đảng bộ đạt hơn 97%.

Đối với chương trình, kế hoạch KTGS hàng năm của Huyện ủy và UBKT Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở; định kỳ hàng quí nghe báo cáo và chỉ đạo hoạt động công tác KTGS của UBKT, cơ quan UBKT để định hướng KTGS các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm mà nghị quyết đại hội đã đề ra.

Nổi bật trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ đã chủ động, tham mưu thực hiện toàn diện công tác KTGS, trong đó chú trọng việc lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX đề ra.

Với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, Đảng bộ huyện đã triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX đã đạt 17/22 chỉ tiêu đề ra. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Kết cấu hạ tầng ở nông thôn đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống nhân dân. Đến nay, huyện có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân được mở rộng, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch 45,7%. Các trạm cấp nước tập trung được bàn giao cho doanh nghiệp quản lý theo quy định. Các công trình trọng điểm được thực hiện đúng theo tiến độ, công trình bức xúc được triển khai kịp thời; kết cấu hạ tầng KT-XH xây dựng theo chuẩn đô thị và nông thôn mới đều đạt và vượt chỉ tiêu; giao thông nông thôn được đầu tư cơ bản hoàn chỉnh; đường ôtô đến được 70/70 ấp, khu phố. Cơ sở vật chất trường học được tiếp tục đầu tư theo hướng kiên cố hóa và chuẩn hóa, đã có 30/39 trường đạt chuẩn quốc gia. Từ việc đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra, đời sống nhân dân trong huyện được nâng lên rõ rệt, an sinh xã hội được bảo đảm.

Ngoài việc tăng cường KTGS trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, UBKT các cấp cũng luôn chú trọng KTGS việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện nhiệm vụ KTGS của TCĐ, UBKT các cấp,…

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 97 TCĐ và 41 ĐV; giám sát 67 TCĐ và 37 ĐV (tăng 90 TCĐ, 67 ĐV so với nhiệm kỳ trước). Nội dung KTGS chủ yếu: Việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết các cấp; công tác xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ,… Qua KTGS đã kịp thời yêu cầu TCĐ và ĐV chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm.

Đối với UBKT các cấp đã kiểm tra 103 lượt TCĐ cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; 107 lượt TCĐ và 2.984 lượt ĐV về thu, nộp, sử dụng đảng phí (trong đó, UBKT Huyện ủy kiểm tra 24 TCĐ và 1.668 lượt ĐV); kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 29 TCĐ và 55 ĐV (trong đó có 7 huyện ủy viên, 24 cấp ủy cơ sở). Qua kết luận, 4 TCĐ có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật, đã kịp thời nhắc nhở, rút kinh nghiệm; 11 ĐV có vi phạm, phải xem xét thi hành xử lý kỷ luật 11 ĐV;...

Phát huy những kết quả, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện tiếp tục tập trung quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh, chỉ đạo, không ngừng đổi mới nâng cao năng lực, hiệu quả công tác KTGS, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa X./.

Nguyễn Ngọc Khuyên

Chia sẻ bài viết