Tiếng Việt | English

16/09/2020 - 08:25

Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương

Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tân Thạnh, Huyện ủy đã ban hành nghị quyết lãnh đạo về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) toàn khóa; chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp xây dựng chương trình KTGS toàn khóa và hàng năm bám sát v