Tiếng Việt | English

06/07/2022 - 00:00

Vĩnh Hưng huy động gần 135 tỉ đồng thực hiện xây dựng nông thôn mới

Tuy còn nhiều khó khăn nhưng huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An ưu tiên, tập trung ngân sách đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đặc biệt, các địa phương trên địa bàn có sự huy động khá tốt nguồn lực từ người dân tham gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Vĩnh Hưng huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Vĩnh Hưng huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới

6 tháng đầu năm 2022, huyện huy động gần 135 tỉ đồng (vốn trực tiếp chương trình gần 10 tỉ đồng, vốn lồng ghép gần 104 tỉ đồng, vốn đóng góp của người dân hơn 21 tỉ đồng), đầu tư kết cấu hạ tầng (đường giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi, vệ sinh môi trường,...).

Đến nay, toàn huyện có 6/9 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, xã Khánh Hưng đạt chuẩn NTM nâng cao, các xã còn lại đạt từ 15-17 tiêu chí (TC). Thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng/năm; có 6/9 xã đạt TC giao thông; có 9/9 xã đạt TC giáo dục; 9/9 xã đạt TC điện. Đến nay, khu vực nông thôn của huyện còn 227 hộ nghèo, chiếm 1,85%,...

Huyện Vĩnh Hưng đề ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2022, xây dựng xã Hưng Điền A đạt chuẩn NTM; các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM không còn nợ TC; các xã còn lại đạt từ 16-17 TC; xã Khánh Hưng duy trì và nâng chất TC NTM nâng cao; xã Vĩnh Bình đạt 18/23 chỉ tiêu NTM nâng cao và huyện đạt 6/10 TC NTM.

Theo Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng - Trần Văn Cường, để thực hiện mục tiêu này, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cả hệ thống chính trị và người dân về XDNTM; hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH và tăng hưởng thụ trực tiếp cho người dân nông thôn.

Song song đó, huyện thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, gắn với các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả. Huyện tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu thực tế; chú trọng bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp; thực hiện các giải pháp huy động và đa dạng hóa các nguồn vốn thực hiện chương trình, thực hiện lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết