Tiếng Việt | English

05/04/2022 - 10:56

Vĩnh Hưng huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tập trung nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) một cách tích cực, chủ động. Nhận thức của phần lớn cán bộ và người dân có sự chuyển biến ngày càng rõ rệt, tích cực tham gia đóng góp XDNTM.

Kết cấu hạ tầng được huyện Vĩnh Hưng quan tâm đầu tư

Nhiều kết quả tích cực

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng - Trần Văn Cường cho biết, qua thời gian triển khai, thực hiện chương trình XDNTM trên địa bàn huyện, kết cấu hạ tầng tiếp tục quan tâm đầu tư với khối lượng lớn, tạo diện mạo mới cho bộ mặt nông thôn. KT - XH ở nông thôn tiếp tục có những bước phát triển khá. Sản xuất, kinh doanh tiếp tục phát triển ổn định, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao quần chúng được đẩy mạnh. Chất lượng giáo dục ngày càng tăng; công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân đạt kết quả tốt. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo đều giảm, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ở mức khá,...

Năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng ngân sách nhà nước các cấp vẫn tập trung đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đặc biệt, các địa phương trên địa bàn huyện có sự huy động khá tốt nguồn lực của người dân tham gia XDNTM. Cụ thể, huyện huy động gần 300 tỉ đồng (vốn trực tiếp chương trình hơn 12 tỉ đồng, vốn lồng ghép gần 265 tỉ đồng, vốn đóng góp của người dân gần 10 tỉ đồng, vốn khác hơn 7 tỉ đồng) đầu tư kết cấu hạ tầng KT - XH (đường giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi, vệ sinh môi trường,...).

Đến cuối năm 2021, toàn huyện có 5/9 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, xã Tuyên Bình đạt 19/19 tiêu chí (TC) đang chờ phúc tra công nhận, xã Khánh Hưng đạt chuẩn NTM nâng cao. Số TC NTM đạt bình quân 17,7 TC/xã, các xã còn lại đạt từ 15 - 18 TC. Thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng/năm; có 6/9 xã đạt TC giao thông; có 7/9 xã đạt chuẩn về TC trường học; 9/9 xã đạt TC điện, hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,89%, sử dụng nước sạch đạt 87,53%. Đến nay, khu vực nông thôn của huyện còn 227 hộ nghèo, chiếm 1,85%,... Huyện có 5/10 TC (7/15 chỉ tiêu) đạt chuẩn NTM.

Chia sẻ về những thay đổi trong những năm qua của xã, ông Nguyễn Văn Dũng (ấp Bàu Sen, xã Khánh Hưng) nói: “Từ khi triển khai chương trình XDNTM đến nay, tôi thấy địa phương có sự thay đổi rõ rệt. Diện mạo khu vực nông thôn ngày càng sạch, đẹp, đường xóm, ấp được nhựa, bêtông hóa giúp người dân đi lại thuận tiện hơn. Được hỗ trợ từ những mô hình sản xuất giúp chúng tôi phát triển kinh tế, nâng cao đời sống”.

Bên cạnh những kết quả đã đạt thì kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp ở nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi và điện phục vụ sản xuất. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã tuy có chuyển biến nhưng chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu tổ chức lại sản xuất. Cảnh quan môi trường nông thôn chưa thật sự xanh, sạch, đẹp. An ninh, trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn có lúc, có nơi chưa bảo đảm, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, một số tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn triệt để. Việc huy động nguồn lực để thực hiện chương trình chưa ngang tầm với nhiệm vụ, trong đó mức huy động của người dân còn thấp, vốn đầu tư của doanh nghiệp chưa nhiều.

Tiếp tục huy động mọi nguồn lực

Năm 2022, huyện Vĩnh Hưng đề ra mục tiêu phấn đấu xây dựng xã Hưng Điền A đạt chuẩn NTM; các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM không còn nợ TC; số TC bình quân 18,4 TC/xã; xã Khánh Hưng duy trì và nâng chất bộ TC NTM nâng cao, xã Vĩnh Bình đạt 18/23 chỉ tiêu NTM nâng cao và huyện đạt 6/10 TC NTM.

Nhu cầu huy động nguồn lực thực hiện công tác quy hoạch và đầu tư các công trình xây dựng cơ bản năm 2022 hơn 330 tỉ đồng. Trong đó, kinh phí xây dựng xã NTM và NTM nâng cao hơn 183 tỉ đồng (vốn ngân sách 149 tỉ đồng, vốn nhân dân gần 15 tỉ đồng, vốn khác 9 tỉ đồng), kinh phí xây dựng huyện NTM gần 150 tỉ đồng (vốn ngân sách 136 tỉ đồng, vốn nhân dân hơn 12 tỉ đồng).

Theo ông Trần Văn Cường, để thực hiện mục tiêu này, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cả hệ thống chính trị và nhân dân về XDNTM; tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT - XH và tăng hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn.

Song song đó, huyện thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, gắn với các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp quy mô lớn; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu thực tế.

Ngoài ra, huyện chú trọng bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp; tăng cường thực hiện hiệu quả các giải pháp huy động nguồn lực thực hiện chương trình, lồng ghép có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu và các chương trình, dự án khác trên địa bàn; vận động người dân tiếp tục tham gia đóng góp XDNTM theo nguyên tắc tự nguyện./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết