Tiếng Việt | English

13/10/2016 - 11:34

Đức Huệ lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 13/10, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Huệ, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025.


Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những yêu cầu, tiêu chuẩn, nội dung, cơ cấu, phương pháp quy hoạch cán bộ theo Chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 03 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Việc quy hoạch sẽ thực hiện theo đúng trình tự gồm 3 bước và phải bảo đảm về cơ cấu, nguồn cán bộ trẻ, có đức có tài, có khả năng lãnh đạo quản lý. Trong đó, chú trọng xem xét, lựa chọn những cán bộ nổi trội về phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong làm việc, phải thực sự gương mẫu; có kiến thức và năng lực thực tiễn. Đồng thời, các cán bộ đưa vào quy hoạch phải có đủ sức khỏe, uy tín và có triển vọng phát triển.

Quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 của huyện phải bảo đảm theo phương châm “mở” và “động”, số lượng nguồn đưa vào quy hoạch gấp 1,5 - 2 lần so với số lượng cấp ủy. Đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý, tối thiểu phải quy hoạch từ 2 - 3 người vào 1 chức danh. Quy hoạch cũng phải bảo đảm trẻ hóa đội ngũ và cơ cấu cán bộ nữ.

Trên cơ sở các yêu cầu đó, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Dựa trên kết quả hội nghị này, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tiếp tục lấy ý kiến trong Ban Chấp hành trước khi báo cáo về tỉnh để hoàn chỉnh quy hoạch A1 trong 10/2016./.

Hồng Luyn-Tấn Hữu

Chia sẻ bài viết