Tiếng Việt | English

20/09/2023 - 10:56

Đức Huệ: Ra mắt mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An vừa ra mắt mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở UBND thị trấn nhằm tiếp tục phát huy giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân thị trấn.

Quét mã QR để đọc tác phẩm về Bác

Quét mã QR để đọc tác phẩm về Bác

Mô hình do UBMTTQ Việt Nam thị trấn Đông Thành phối hợp UBND thị trấn thực hiện, qua đó góp phần đa dạng hóa hình thức thực hiện và phát huy hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 về “Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đặt chân đến trụ sở UBND thị trấn Đông Thành, ấn tượng đầu tiên thu hút nhiều người là những tấm panô, áp phích về hình ảnh Bác Hồ, các tác phẩm bất hủ của Bác như Bản án chế độ thực dân Pháp, Đường Kách mệnh, Tuyên ngôn Độc lập,… và nhiều tác phẩm lý luận chỉ đạo đường lối cách mạng, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc được trang trí ở chính diện theo bố cục khoa học.

Đến với Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, mọi người như được khơi nguồn cảm hứng tiếp cận, tìm hiểu về “Thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh” - vị lãnh tụ, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Theo Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ - Trần Thị Huỳnh Như: Khi tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, mọi người có thể dễ dàng tìm đọc các quyển sách về Bác qua hình thức quét mã QR của tác phẩm đó hoặc tìm đọc trong tủ sách trưng bày được đặt tại sảnh của trụ sở UBND thị trấn.

Ngoài ra, hàng tuần, sau khi chào cờ, đơn vị còn tổ chức kể chuyện và đọc sách về Bác trong thời gian 20 phút, trước khi bắt đầu giờ làm việc. Từ đó, giúp mỗi cá nhân nâng cao hơn nữa ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, làm việc với tác phong khoa học, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, góp phần hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Quét mã QR để đọc tác phẩm về Bác

Cán bộ, công chức, viên chức thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ đọc sách về Bác sau giờ chào cờ đầu tuần

Bí thư Đảng ủy thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ - Huỳnh Thị Phương Quyên cho biết: “Sau khi đưa vào hoạt động, mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nơi lý tưởng để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn thị trấn đến tham quan, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc và tạo sức lan tỏa sâu, rộng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua đó, góp phần phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cụ thể là thực hiện thành công Nghị quyết số 51-NQ/TU, ngày 04/01/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Long An đến năm 2030 và những năm tiếp theo”./.

Như Huỳnh

Chia sẻ bài viết