Tiếng Việt | English

26/05/2020 - 10:55

Quốc hội bàn về dự án Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Đầu tư sửa đổi

Ngày 26/5, tiếp tục kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ cho ý kiến hai dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Đầu tư (sửa đổi).