Tiếng Việt | English

01/09/2015 - 08:35

Vẫn còn nguyên giá trị bài học kinh nghiệm từ Cách mạng Tháng Tám

Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; mở đường cho thắng lợi của cách mạng nước ta trong các giai đoạn tiếp theo. Thắng lợi này không chỉ là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam mà còn có sức lan tỏa, là ngọn cờ cổ vũ mạnh mẽ, đem lại niềm tin cho các nước thuộc địa trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của thực dân, đế quốc vào nửa cuối thế kỷ XX. Rất nhiều cuộc hội thảo trong nước và ở nước ngoài về thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám với những góc nhìn khác nhau. Nhưng chung quy nhất là toát lên sự khẳng định về tầm vóc vĩ đại, ý nghĩa lịch sử to lớn và giá trị thời đại về những bài học kinh nghiệm của cuộc cách mạng này.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám khẳng định, với đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng; luôn xuất phát từ lợi ích và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân sẽ thuyết phục được quần chúng nhân dân, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ngay cả thời điểm khó khăn, ác liệt nhất trong cuộc chiến đấu không cân sức; xác định đúng, thúc đẩy và chớp lấy thời cơ;... góp phần quyết định làm nên thành công trên.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo trên cơ sở trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng và vì lợi ích giai cấp, dân tộc, Đảng bộ Long An ngay từ khi thành lập luôn xuất phát từ điều kiện, thực tiễn cách mạng địa phương và bằng sức mạnh của nhân dân vận dụng, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương với nhiều đột phá, góp phần vào sự thành công của sự nghiệp cách mạng nước nhà qua các thời kỳ.

Thật vậy, cùng với tuổi của Đảng, Tỉnh ủy Long An đã sáng tạo trong lãnh đạo giành chính quyền về tay nhân dân sớm nhất Nam bộ và trước cả Sài Gòn trong Cách mạng Tháng Tám. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trên chiến trường Long An, nhiều chiến dịch được địch tập trung với quy mô lớn nhằm tạo vùng trắng bảo vệ Sài Gòn - thủ phủ của chính quyền Sài Gòn liên tiếp thất bại; cuộc chiến đấu của quân và dân Long An vẫn tiếp tục giữ vững, cơ sở cách mạng được bảo toàn;...

Những thành tích lớn lao ấy được Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam khen tặng Long An với 8 chữ vàng “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc”. Những năm đầu trong thời bình, cùng chung cảnh khủng hoảng KT-XH của cả nước vào những năm cuối thập kỷ 70 của thế kỷ trước; từ thực tiễn và mệnh lệnh cuộc sống đặt ra, Đảng bộ Long An có những đột phá mới tập trung vào lĩnh vực kinh tế. Đó là chủ trương tiến quân khai mở tiềm năng vùng Đồng Tháp Mười với lực lượng của nhiều trung đoàn bộ đội làm kinh tế - chỉ riêng có ở Long An.

Với chủ trương đúng đắn, sáng tạo này cùng sự tác động của những yếu tố khác mà ngày nay, Đồng Tháp Mười trở thành một trong những vùng trọng điểm lương thực của tỉnh và cả nước. Song song với đột phá về nông nghiệp, Long An còn mở mũi đột phá - thực hiện cơ chế một giá trên mặt trận phân phối lưu thông với những kết quả tích cực, góp phần cho Trung ương tổng kết, xây dựng đường lối đổi mới trên lĩnh vực kinh tế - chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ngày nay, trước thời cơ, vận hội mới đan xen với những khó khăn, thách thức trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cùng những kết quả quan trọng, toàn diện về KT-XH; bảo đảm công tác nội chính và quốc phòng-an ninh nội địa, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp, đặc biệt là năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, các cấp ủy, chất lượng đảng viên được nâng lên thông qua thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và thành công từ Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương là tiền đề, điều kiện thuận lợi để Đảng bộ, nhân dân Long An tiếp tục củng cố, phát triển mối quan hệ bền chặt giữa Đảng với dân; đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, nắm bắt, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, tạo những bứt phá mạnh mẽ nhằm tạo tiền đề vững chắc để Long An sớm trở thành tỉnh công nghiệp./.

Long An

Chia sẻ bài viết