Tiếng Việt | English

Đồn biên phòng Sông Trăng - Huy động sức mạnh toàn dân trong bảo vệ biên giới

Các tầng lớp nhân dân trên địa bàn 3 xã biên giới của huyện Tân Hưng tích cực phối hợp thực hiện, triển khai hiệu quả các phong trào.