Tiếng Việt | English

30/06/2022 - 14:09

Long An tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước  

Ngày 30/6, Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Long An tổ chức tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2022 cho lãnh đạo chủ chốt và cán bộ kiêm nhiệm công tác này của các sở, ngành, địa phương.

Tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2022 cho lãnh đạo chủ chốt và cán bộ kiêm nhiệm công tác này của các sở, ngành, địa phương

Bảo vệ bí mật Nhà nước là một trong những nội dung quan trọng của công tác bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo vệ sự ổn định của chế độ chính trị, vững mạnh của chính quyền các cấp. Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng trên, những năm qua, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm với nhiều giải pháp quan trọng để công tác bảo vệ bí mật Nhà nước đi vào nề nếp, hiệu quả; nhiều thể chế, chính sách, pháp luật chuyên ngành được hoàn thiện phù hợp với bối cảnh tình hình trong nước và thế giới.

Tại hội nghị tập huấn, đại biểu được thông tin khái quát những vấn đề cơ bản, có ý nghĩa trang bị những nhận thức chung nhất về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước theo Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; lưu ý một số vấn đề cụ thể trong thực tế triển khai thực hiện.

Hoạt động tập huấn là yêu cầu cần thiết để tiếp tục bồi dưỡng những kiến thức, kỹ năng cụ thể về hoạt động nghiệp vụ bảo vệ bí mật Nhà nước nhằm khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế là nguyên nhân dẫn đến vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, góp phần đưa công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới đạt chất lượng, hiệu quả và đi vào chiều sâu./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết